انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان اصفهان

مراکز دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی