کارگروه های تخصصی انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان اصفهان

کارگروه فضاهای کار اشتراکی :

اهداف کارگروه فضاهای کار اشتراکی : 

 • بررسی عوامل موثر بر تجارت فضای کار اشتراکی در راستای گسترش فرهنگ کارآفرینی و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی
 • تعریف “ کاربری کارآفرینی “ در ساختارهای موجود در جهت حصول حمایت های مشروع و قانونی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی
 • ارائه راه کار در راستای تعریف تعرفه یا رتبه بندی فضاهای کار اشتراکی در جهت از بین بردن تعارضات منافع بخش خصوصی با سایر بخش ها
 • برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت فضاهای کار اشتراکی در راستای حمایت و توانمند سازی سایر کارگروه های تخصصی انجمن
 • پیگیری مصوبات دولت و مجلس برای اجرایی شدن طرح های مرتبط با توسعه زیرساخت کارآفرینی و تسهیل امور
 • تلاش در راستای تشکیل فضاهای کار اشتراکی تخصصی در مسیر حمایت از توسعه چند بعدی کارآفرینی
 • ارتقا و تثبیت جایگاه واقعی فضاهای کار اشتراکی در ارتقا و کیفیت سطح زندگی شهری در راستای حمایت از منافع اعضا

شرح وظایف کارگروه فضاهای کار اشتراکی : 

 • بررسی و تدوین مدل تجاری و مالی این فضا ها با کمک کارگروه های تخصصی در راستای آشنایی با ساختار هزینه ای و جریان های درآمدی استاندارد این تجارت برای توسعه پایدار اکوسیستم کارآفرینی 
 • بررسی و ارائه ضوابط مرتبط با قیمت گذاری و رتبه بندی فضاهای کار اشتراکی از طریق استفاده از پتانسیل دیگر کارگروه ها
 • انعقاد تفاهم نامه و قرارداد های همکاری با دیگر متولیان زیست بوم کارآفرینی در جهت استفاده از پتانسیل های همه مراکز و توسعه متوازن منابع مالی و غیره
 • تعریف سیاست های تشویقی برای ترغیب آگاهانه بخش خصوصی در سرمایه گذاری های بنیادی در اکوسیستم کارآفرینی
 • ارائه مشاوره به کارآفرینان جدید در بدو شروع به این فعالیت در جهت بالا رفتن بهره وری اکوسیستم کارآفرینی
 • تلاش برای برگزاری رویداد های جانبی کارآفرینی در فضاهای کار اشتراکی با کمک پتانسیل سایر مراکز
 • تدوین و  بررسی تقویم مشترک فضاهای کار اشتراکی به جهت ارائه زمان های مناسب برای رویداد های بزرگ و جذاب بشکل جمعی 

مسئول هماهنگی کار گروه : سید محمد مرتضوی