وظایف عمومی انجمن صنفی

 • كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
 • جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
 • برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.
 • كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
 • سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
 • كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون‌‌،كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني وبهداشت كار.
 • انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
 • دريافت وروديه، حق عضويت و کمکهای مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.
 • همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني  مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
 • حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.
 • خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
 • پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوني.
 • همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة  انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
 • قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي‌كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها .
 • ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در داخل یا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
 • شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري .